Cách xóa dữ liệu trong camera không cần format ổ cứng